Statuten van Helpmij.nl

Inhoud

Artikel 1 - Naam en zetel

De vereniging draagt de naam Helpmij.nl en is gevestigd te Alkmaar.

Artikel 2 - Doel

Het doel van de vereniging is:
 1. Het helpen van leden van de vereniging en derden op het gebied van computer- en gerelateerde technologie.
 2. Het vergroten van de kennis van bezoekers van het forum dat aanwezig is op de website van de vereniging.
 3. Het verrichten van alle verdere handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3 - Middelen

De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van haar website met de naam www.helpmij.nl

Artikel 4 - Duur

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 5 - Lidmaatschap

 1. De vereniging kent drie soorten leden, te weten: gewone leden, jeugdleden en ereleden. Daarnaast kent de vereniging donateurs.
 2. Daar waar in deze statuten gesproken wordt over leden, worden bedoeld: gewone Ieden tenzij uit de context van een bepaling het tegendeel blijkt.
 3. Leden zijn natuurlijke personen en zijn zij welke zich elektronisch door middel van inschrijving via de website van de vereniging, per email, of per brief, bij het bestuur als lid hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. De toelating blijkt uit een door het bestuur per email gezonden bevestiging van lidmaatschap.
 4. Het bestuur is bevoegd om een lid dat zich aanmeldt zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 5. Bij weigering door het bestuur staat voor de aanvrager beroep open op de algemene ledenvergadering, welke alsnog tot toelating kan besluiten.
 6. Bij aanmelding van een minderjarige als lid is de schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers vereist.
 7. Jeugdleden, ereleden en donateurs hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben geen stemrecht.
 8. Leden die zich ten opzichte van de vereniging buitengewoon verdienstelijk heb ben gemaakt kunnen, op voordracht door het bestuur, door de algemene ledenvergadering tot erelid worden benoemd.
 9. De leden zijn gehouden de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven.
 10. De leden zijn gehouden de belangen van de vereniging niet te schaden.
 11. De leden zijn daarnaast verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 12. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

Artikel 6 - Beëindiging Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  • door opzegging van het lid;
  • door opzegging door de vereniging;
  • door overlijden van het lid;
  • door ontzetting van het lid.
 2. Opzegging door het lid is uitsluitend mogelijk door kennisgeving per email of per brief aan de penningmeester van de vereniging.
  De opzegging dient voor één december van het lopende jaar in het bezit te zijn van de penningmeester.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur kan onmiddellijk geschieden wanneer het lid, na daartoe per email of per brief te zijn aangemaand, binnen de gestelde termijn niet aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan en/of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel indien het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ingeval van ontzetting wordt het lid daarvan onverwijld schriftelijk, onder opgaaf van redenen, in kennis gesteld. Gedurende één maand na ontvangst van het bericht, heeft de betrokkene de mogelijkheid van beroep op de algemene ledenvergadering welke daartoe, op verzoek van het lid, door het bestuur zal worden bijeengeroepen. Het beroep moet schriftelijk, gericht aan het bestuur, worden ingediend. Het besluit van de algemene ledenvergadering op het beroep zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
 5. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende boekjaar.
 6. Indien het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de gehele jaarlijks bijdrage door het lid verschuldigd,tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 7 - Donateurs

 1. Donateurs zijn zij die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en jaarlijks een geldelijke bijdrage aan de vereniging verlenen. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
 2. Donateurs hebben het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben echter daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Artikel 8 - Contributies

Gewone leden en jeugdleden zijn jaarlijks contributie aan de vereniging verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van de betaling van contributie.

Artikel 9 - Bestuur

 1. De bestuursleden van de vereniging worden gekozen door de algemene ledenvergadering uit de gewone leden. Het aantal bestuursleden bedraagt tenminste vijf en ten hoogste acht.
 2. Het bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Daarnaast worden de volgende taken onder de bestuursleden verdeeld: hoofdmoderator, hoofdbeheerder en hoofdredacteur.
 3. De functies secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
 4. Met uitzondering van de voorzitter kan een bestuurslid meer dan één taak voor zijn/haar rekening nemen dan wel voor een medebestuurslid tijdelijk waarnemen.
 5. Het is een bestuurslid toegestaan om taken te delegeren aan niet-bestuursleden, met dien verstande dat het bestuurslid voor deze taken de eindverantwoordelijke blijft.
 6. Een bestuurslid wordt gekozen uit een voordracht. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste vijfentwintig gezamenlijk handelende gewone leden.
 7. De voordrachten worden op het forum van de vereniging bekendgemaakt, minimaal eenentwintig dagen voor de datum van de algemene ledenvergadering.
 8. Een voordracht door vijfentwintig of meer gewone leden moet minimaal achtentwintig dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en uit deze opgave moet blijken dat de kandidaat met zijn kandidaatstelling instemt.
 9. Indien er meer voordrachten zijn dan vacatures, geschiedt verkiezing uit die voordrachten.
 10. Bestuursleden kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst en/of ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 11. Een schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 12. Bestuursleden welke door de algemene ledenvergadering worden gekozen, worden benoemd voor onbepaalde tijd. De algemene ledenvergadering kan een zittend bestuurslid verzoeken af te treden. Een verzoek tot aftreden dient door tenminste vijfentwintig gezamenlijk handelende gewone leden minimaal achtentwintig dagen voor de algemene ledenvergadering bij het bestuur te worden in gediend. Het verzoek tot aftreden wordt tijdens de algemene ledenvergadering in stemming gebracht en is dwingend indien tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen dit verzoek steunen.
 13. De bestuursfunctie eindigt voorts door overlijden van het bestuurslid, bedanken door het bestuurslid of beëindiging van zijn/haar lidmaatschap van de vereniging.

Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging behoudens de beperkingen door de wet en deze statuten gesteld.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is in dit geval echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de vacatures aan de orde komt.
 3. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 4. Het bestuur kan, voor zover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel - voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. Het bestuur kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk meedeelt het bestuur daartoe niet te machtigen. Het bestuur kan, voor zover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
 5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan:
  • de voorzitter tezamen met de secretaris. dan wel
  • de voorzitter tezamen met de penningmeester, dan wel
  • de secretaris tezamen met de penningmeester, dan wel
  • één van de andere bestuursleden tezamen met de voorzitter, de secretaris of de penningmeester indien het bestuurslid niet één van deze drie functies uitoefent.
 6. Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur om voor bepaalde gevallen speciale volmachten te verstrekken.

Artikel 11 - Bestuursvergaderingen

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit wenselijk acht(en).
 2. De besluiten welke tijdens een bestuursvergadering worden genomen worden schriftelijk vastgelegd.
 3. Het bestuur kan buiten de vergadering per email, telefonisch of elektronisch ook geldige besluiten nemen, mits deze besluiten bij meerderheid van stemmen door alle bestuursleden worden genomen. Ook deze besluiten worden schriftelijk vastgelegd
 4. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
 5. Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarvoor alle bestuursleden zijn opgeroepen en waarin meer dan de helft van het aantal aanwezig is.
 6. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 7. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 12 - Algemene Ledenvergaderingen

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden, waarbij in ieder geval worden behandeld:
  • notulen van de vorige ledenvergadering;
  • eventuele verkiezing van voorgedragen bestuursleden;
  • uitbrengen van het jaarverslag door het bestuur, waar in rekening en verantwoording van het geldelijk beheer in het afgelopen jaar, en een begroting voor het komend jaar;
  • verslag betreffende het financieel beheer door de in de vorige jaarvergadering benoemde kascommissie;
  • benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar;
  • vaststelling van de contributie voor het volgende verenigingsjaar;
 3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. De leden worden door het bestuur opgeroepen tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering middels een uitnodiging per email, of op de website van de vereniging. De uitnodiging vermeldt de locatie van de vergadering, de agenda van de vergadering en de oproep vindt plaats uiterlijk eenentwintig dagen voor de komende vergadering.
 5. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van vijftig stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan twaalf weken; het verzoek dient met redenen omkleed te zijn. Indien aan het verzoek binnen twaalf weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen overgaan op dezelfde wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.
 6. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben leden welke niet geschorst zijn, ereleden en donateurs evenals degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn/haar schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daar het woord te voeren.

Artikel 13 - Voorzitterschap / Notulen

 1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger of, bij afwezigheid van deze bestuursleden, door een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daar in.
 2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering wordt door het bestuur of een ander door de voorzitter van de ledenvergadering daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht in de eerstvolgende ledenvergadering.

Artikel 14 - Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering

 1. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Stemmingen betreffende personen kunnen op verzoek geschieden met gesloten briefjes.
 3. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, is het verworpen.
 4. Voor het geval dat bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meer personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist, welke twee personen voor herstemming in aanmerking komen. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
 5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een beslissing is genomen, is beslissend; wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan door een stemgerechtigde betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt; door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 15 - Jaarverslag, rekening en verantwoording

 1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.
 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten met toelichting op te maken en, getekend door alle bestuursleden, aan de algemene ledenvergadering voor te leggen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan, onder opgaaf van redenen, melding gemaakt.
 3. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze kascommissie onderzoekt de door de penningmeester gevoerde administratie en de daaruit opgemaakte rekening en verantwoording, aan de hand waarvanzij de algemene ledenvergadering adviseert.
 4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering strekt het bestuur tot décharge van het gevoerde financiële beleid.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bij staan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Artikel 16 - Commissies

 1. Voor bijzondere taken kunnen aparte commissies, al dan niet bestaande uit leden of bestuursleden, door de algemene ledenvergadering of het bestuur worden in gesteld.
 2. Samenstelling, rechten en plichten der commissies worden bij of zo spoedig mogelijk na hun instelling bij huishoudelijk reglement bepaald, met dien verstande, áat zij verantwoording verschuldigd zijn aan het orgaan, dat de betreffende commissies heeft ingesteld.

Artikel 17 - Statutenwijziging

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De ter mijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt tenminste drie weken.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste tien dagen voor de ledenvergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een voor de leden toegankelijke plaats, ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de ledenvergadering wordt gehouden. Deze plaats moet in de oproep vermeldt staan.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
 4. Een besluit tot wijziging der statuten is eerst van kracht, zodra deze bij notariële akte is geconstateerd. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.

Artikel 18 - Ontbinding en vereffening

 1. Het bepaalde in artikel 17 leden a,b, c en d is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de verenging
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Artikel 19 - Huishoudelijk regelement

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, wijzigen of aanvullen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 20 - Slotbepalingen

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe welke niet door de wet of de statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen. In alle gevallen waarin door de statuten of het huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist het bestuur.
Laatste revisie: 27-06-2009